دستورالعمل ماده ۲۹ حاکمیت شرکتی

 • صورت های مالی تلفیقی و جداگانه حسابرسی شده شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام)  برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ (دریافت فایل)
 • گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ (دریافت فایل)
 • گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ (دریافت فایل)
 • گزارش فعالیت هیات مدیره  (اصلاحیه) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ (دریافت فایل)
 • گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (دریافت فایل)
 • برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ (دریافت فایل)
  …………………………………………………………………………………………….
 • صورت های مالی تلفیقی و جداگانه حسابرسی شده شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام)  برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (دریافت فایل)
 • گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (دریافت فایل)
  …………………………………………………………………………………………….
 • صورت های مالی تلفیقی و جداگانه حسابرسی شده شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام)  برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱(دریافت فایل)
 • گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ (دریافت فایل)
 • گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ (دریافت فایل)
 • گزارش کنترل های داخلی  برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ (دریافت فایل)
 • برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه۱۴۰۱ (دریافت فایل)