تماس با ما

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.

کارخانه

شرکت سیمان دشتستان
تلفن

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

تماس

فکس

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

آدرس

بوشهر شهرستان دشتستان کیلومتر هفت جاده برازجان شیراز

کدپستی

۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

دفتر مرکزی

شرکت سیمان دشتستان
تلفن

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

تماس

فکس

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷

آدرس

تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک ۱۱ ساختمان شهید صیاد خدایی طبقه سوم

کدپستی

۷۵۶۱۷۶۹۹۱۵

مدیران

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

مدیربازرگانی:
مدیر کارخانه:
دفتر مدیریت:

داخلی: ۱۰۰۷

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

مدیرعامل:
مدیرمالی:
معاون اداری مالی:

واحد فروش

۰۹۱۷۷۷۹۰۷۳۳

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۴۰

کارشناس فروش:
کارشناس فروش:

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

مدیر فروش:
واحد تحویل:

امور سهام

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

کارشناس سهام:

دبیرخانه

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

دبیرخانه:

داخلی ۱۰۳۳

روابط عمومی

۰۹۹۲۸۳۹۸۲۰۱

روابط عمومی:

۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱

روابط عمومی:

داخلی ۱۱۶۶