موضوع استاندارد: استاندارد مجوز صادرات به اروپا

موارد تحت پوشش

این استاندارد بیشتر کیفیت محصول و میزان آلودگی محیط زیست را در نظر میگیرد.

توضیحات

در سازمان ما بیشتر در ارتباط با آزمایشگاه و تولید کاربرد دارد. کاربرد آن فقط جهت صادرات به اروپا میباشد.و سازمانهایی که به اروپا صادرات ندارند هم سعی بر اخذ آن جهت بالا بردن وجهه و وزن مثبت سازمان برای این گواهینامه اقدام مینمایند .همچنین گاهاً کشورهای حوزه خلیج فارس محصولاتی را خریداری مینمایند که مجوز صادرات به اتحادیه اروپا را داشته باشد.