موضوع استاندارد: استاندارد مدیریت انرژی

موارد تحت پوشش

هدف از آن دست یابی سازمان به به راهکارهایی جهت بهبود بهره وری انرژی میباشد .و در کاهش تولید گاز گلخانه ای ، کاهش هزینه انرژی ، و کمک به مسایل زیست محیطی از طریق کاهش آلودگی حاصل از تولید و مصرف انرژی میباشد