موضوع استاندارد: سیستم مدیریت زیست محیطی

موارد تحت پوشش

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد.و موضوع اصلی آن شناسایی عوامل آلوده کننده ( جنبه ها) زیست محیطی مانند گرد و غبار ، صدا ، گازهای خروجی دستگاهها ، کنترل مواد ضایعاتی و پسماند و… و میباشد.