موضوع استاندارد: سیستم اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتریان

موارد تحت پوشش

از طریق فرمهای نظر سنجی و مراجعه حضوری و از طریق فرمول درجه و میزان رضایت مشتریان موارد بررسی و در جهت بهبود در عملکرد سازمان استفاده میشود .

توضیحات

در سازمان مابیشتر در ارتباط با واحدهای فروش و تولید و آزمایشگاه (کیفیت محصول) همچنین نحوه تحویل مناسب بار به مشتری میباشد