موضوع استاندارد: سیستم مدیریت شکایت مشتریان

موارد تحت پوشش

دستورالعمل هایی را برای روند رسیدگی شکایات مربوط به محصولات و خدمات درون یک سازمان و بهبود آن ارائه می دهد. این استاندارد منجر به پیشرفت در محصولات، خدمات، و فرآیندها میشود و چنانچه به خوبی اجرا شود موجب شهرت و پیشرفت بیشتر سازمان میگردد .

توضیحات

در سازمان مابیشتر در ارتباط با واحدهای فروش و تولید و آزمایشگاه (کیفیت محصول) همچنین نحوه تحویل مناسب بار به مشتری میباشد