مجمع فوق العاده شرکت صنایع سیمان دشتستان برگزار شد.

مجمع فوق العاده شرکت صنایع سیمان دشتستان با حضور ۸۲/۹۸ درصد از سهام داران در تاریخ ۱۶ تیرماه۱۴۰۳ برگزار شد.

بر اساس دستور جلسه مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.