گزارش تجمیعی فروش ۱۱ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان دشتستان در مدت ۱۱ماهه سال حدود۴۶۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۵۹ میلیارد تومان بود.