فیلتراسیون

 فیلترهای الکترو استاتیک

در کارخانه سیمان ممتازان ۳۶ عدد بگ فیلتر و دو الکترو فیلتر بکار گرفته شده است که یکی از آنها در خروجی پیش گرم کن و دیگری در خروجی گریت کولر با مشخصات زیر می باشند:index01

مشخصات الکتروفیلتر مسیر گازهای خروجی پیش گرم کن:

طراحی: شرکت GRIIN

  1-1

      1-2

    1-3

1-4

توان مصرفی فن فیلتر :  ۵۰۰kW

مشخصات الکترو فیلتر مسیر گازهای خروجی گریت:

ظرفیت گاز ورودی:۱۷۳,۲۱۰Nm3

۲۶۱°C:دمای گاز ورودی

 ۲۵ g/Nm3:میزان غبارگاز ورودی

۰۰٫۵  g/Nm3 :میزان غباز گاز خروجی

توان مصرفی فن فیلتر:۳۷۰kW

سیلوهای کلینکر

شرکت طراح: AUMUND

تعداد سیلو: ۳ (شامل یک سیلو By pass که قابلیت تخلیه کلینکر و انبار سازی دارد و دو سیلوی اصلی)

۳,۰۰۰ ton:Bypassظرفیت سیلوی

۴,۵۰۰m3 : Bypassحجم سیلوی

۲۳,۵۲۳m3 :حجم سیلوی سیلوهای اصلی

ظرفیت سیلوهای اصلی: ۲۲,۰۰۰ton