سیمان پرتلند نوع ۲

سیمان پرتلند نوع ۲

سیمان نوع ۲ گرمای آبگیری (حرارت هیدراسیون) را با سرعت کمتر نسبت به سیمان نوع ۱ آزاد می کند به این ترتیب برای سازه های نسبتا حجم ماند پایه های بزرگ و پل ها، لوله و دیواره های حایل سنگین مناسب است.

این سیمان طبق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI389  تولید می شود که دارای مقاومت ۳ روزه حداقل ۱۰۰، ۷ روزه ۱۷۵ و ۲۸ روزه حداقل ۳۱۵ کیلوگرم برسانتیمتر مربع است.

محل مصرف:

این سیمان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که حمله همزمان سولفات ها و کلرید ها در بتن وجود دارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب برای سازه های نسبتا حجم ماند پایه های بزرگ و پل ها، لوله و دیواره های حایل سنگین مناسب است.

استفاده از این نوع سیمان به علت جلوگیری از افزایش دما در بتن ریزی در هوای گرم حائز اهمیت ویژه است.

جدول مشخصات محصول

درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
۳۲۸۰ سانتی‌متر مربع / گرم

زمان گیرش اولیه

۱۵۰ دقیقه

زمان گیرش نهایی

۱۹۰ دقیقه

مقاومت فشاری (۷ روزه)

۳۴ مگاپاسکال

سایر محصولات

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی