جلسه هیئت مدیره و جلسه بررسی عملکرد شرکت میلادبار و دامون

جلسه هیئت مدیره و جلسه بررسی عملکرد تیرماه (GMR) شرکت های میلادبار و دامون با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت روز سه شنبه  ۲۶ مردادماه برگزار شد. در جلسه هیئت مدیره آقای حسن بهزادی نماینده شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل میلادبار دشتستان منصوب گردید.