از عملکرد روابط عمومی سیمان دشتستان در دهه اول محرم تقدیر شد