موضوع استاندارد: استاندارد مدیریت کیفیت

موارد تحت پوشش

به نحوی اساس و پایه همه استانداردهای بین المللی میباشد. همه بخشها و دپارتمانها را در بر میگیرد . و به سازمان کمک میکند تا عملکرد بهتری داشته باشد. و روند بهبود مستمر جاری باشد. بخشی از موارد قابل ذکر ثبت دانش های بدست آمده در سازمان، بررسی تغییرات ایجاد شده (تغییرات در خط و یا مدیریت) که تا چه اندازه برای سازمان مفید بوده ، ریسک های فرایندی (ریسک مشاغل)کنترل اسناد و مدارک کلیه استانداردها ، تجزیه و تحلیل شاخصهای فرایندهای مختلف و آمار گیری ، کنترل و نظارت بر فرمها و روشهای اجرایی سازمان و…