موضوع استاندارد: سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی

موارد تحت پوشش

معاینات ادواری،سلامت روحی و روانی پرسنل،بررسی و یافتن نقاط حادثه خیز ، کنترل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، برگزاری مانورهای آموزشی ،کنترل مجوزهای لازم مانند مجوز سلامت جرثقیل ها و خودروها و…بخشی از موارد تحت پوشش میباشد

توضیحات

این استاندارد منسوخ گردیده و ISO45001جایگزین و نسخه تکمیل یافته آن میباشد.که در حال پیاده سازی ورژن جدید میباشیم.